2-1/16 Body Inserts For Cavins Slips (MODEL “C”)

2-7/8″ Body Inserts For Cavins Slips (MODEL “C”)

3 1/2 Body Inserts For Cavins Slips (MODEL “C”)

4 1/2″ Body Inserts For Cavins Slips (MODEL “C”)

Chevron Type Inserts For Cavins Slips